Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zákazníkom (ďalej len „kupujúci“) a spoločnosťou Atalon, s.r.o., Pri Starom Letisku 1, 831 07 Bratislava, IČO: 43946585 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 51076/B (ďalej len ako „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stráne www.polep.si (ďalej len „obchod“).

2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci, informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru. Na základe objednávky predávajúci dodá prezentovaný tovar na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).

4. Tovar prezentovaný na webovej stránke www.iloveart.info je v zozname ponúkaných produktov. Dostupnosť objednaného tovaru bude potvrdená na základe objednávky kupujúceho.

5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade zmeny všeobecných zmluvných podmienok predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu.

II. Objednávka, kúpna zmluva

1. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním a vyplnením všetkých registračných požadovaných údajov a náležitostí v objednávke (ďalej len „objednávka“). Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné.

2. Kupujúci je povinný uviesť úplne a pravdivo všetky požadované údaje v objednávke, inak je objednávka neplatná. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je e-mailové potvrdenie kupujúcemu o akceptovaní objednávky, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje: údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o cene a množstve tovaru, údaje o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný (adresa) a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne iné údaje.

4. Na internetovej stránke www.polep.si je umiestnená aplikácia, ktorá poskytuje názornú ukážku kupujúcemu pred jeho finálnym spracovaním. Za produkt sa v tomto prípade považuje spojenie prevedenie a dizajnu kupujúceho. Po zadaní parametrov produktu prostredníctvom aplikácie na www.polep.si nastáva proces výroby produktu. V priebehu výroby produktu môže prísť k odchylkám v rozmere a farebnosti produktu oproti navrhnutému dizajnu. Dodaný tovar môže vykazovať rozdielnosť rozmerov, nakoľko pri niektorých postupoch dôjde k deformácii finálneho rozmeru kvôli spracovaniu predlohy.

5. Predávajúci si môže pri jednotlivých, najä cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik kúpnej zmluvy potvrdením objednávky. V závislosti od charakteru obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, a pod.) pri cene vyššej ako 100 EUR je predávajúci vždy oprávnený žiadať od kupujúceho autorizáciu objednávky vhodným sôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim.

6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 4 hodín od jej odoslania.

III. Termíny a dodacie podmienky

1. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (dopravná spoločnosť).

2. Predávajúci expeduje kupujúcemu tovar po prijatí elektronickej objednávky a uhradení kúpnej ceny kupujúcim do 10 pracovných dní. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne.

3. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch. Ku každej zásielke bude vytvorený daňový doklad (po príhlásení, si ho môžete stiahnúť a vytlačiť vo vašom profile na stránke www.polep.si), ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uchovajte pre prípad reklamácie.

4. Kupujúci je povinný prevziať si tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak si kupujúci neprevezme tovar do 7 dní od termínu uvedenom v objednávke predávajúci má nárok účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5 Eur za každý deň uskladnenia tovaru.

5. Kupujúci je povinný tovar osobne prevziať, resp. splnomocniť osobu na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru.

IV. Kúpna cena, poštovné a balné

1. Kúpna cena (s DPH) je splatná pri potvrdení záväznej objednávky predávajúcim. V potvrdení objednávky od predávajúceho je celková kúpna cena vrátane poštovného a balného.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa platného cenníka na internetovej stránke obchodu v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar na účet predávajúceho najneskôr do 3 dní od záväzného akceptovania objednávky. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.

V. Reklamačný poriadok

1. Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.

2. Záručná doba je 2 roky.

3. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale pokiaľ sa nejedná o tovar vyrobený na zákazku*. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

*Podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo použivaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

5. Reklamácia sa považuje za uplatnenú, keď boli predávajúcemu doručené všetky informácie a doklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

6. V prípade, že kupujúci k reklamácii nepriloží tovar, ktorý požaduje reklamovať, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.

7. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka, alebo samostatne.

8. Predávajúci je povinný v súlade s § 118 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri riadnom uplatnení reklamácie vydáť a doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim.

9. Za neoprávnenú alebo neúplnú reklamáciu si predávajúci účtuje manipulačný poplatok 5 €.

VI. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci zhromažďuje a spracováva kupujúcim poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa.

3. Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH.

4. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Ak spotrebiteľ vyjadrí svoj nesúhlas a to písomnou formou v objednávke, časť poznámka, nebude informovaný o akciách, novinkách v internetovom obchode e-mailom, alebo telefonicky.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu potrebnú, maximálne však na 10 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. 

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma zmluvnými stranami vyslovene dohodnuté inak.

3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

4. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

6. Na vzťprevahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.